Vraag

Ondergrond reinigen of schuren’?

Voor onze bouwtechnische lerarenopleiding doen we een onderzoek in het vakgebied Schilderen. We willen gaan onderzoeken wat belangrijker is voor de hechting van de verflaag, het reinigen of het schuren van de ondergrond? Buiten kijf staat dat dit natuurlijk beide van groot belang is, maar ons doel is om te achterhalen wat de hoogste prioriteit zou hebben, mochten we er voor kiezen om een van de 2 stappen te laten vervallen.

Antwoord

Bij het moeten kiezen tussen reinigen of schuren ligt het voor techneuten voor de hand te kiezen voor schuren. In de praktijk zie je dat namelijk ook. Het the- oretisch advies is: eerst reinigen en daarna schuren. Echter regelmatig wordt niet of onvoldoende gereinigd. Dit is vooral het geval bij geschilderde houten, gecoate metalen of kunststof ondergronden. Op steenachtige ondergronden is het net andersom. Hier wordt vrijwel nooit geschuurd. Maar, gezegd moet worden dat ook hier reinigen met regelmaat wordt overgeslagen. Met andere woorden: hier wordt zowel niet gereinigd als geschuurd. En het gekke is dat dat in de praktijk vaak goed gaat.

COT-ONDERZOEK

Het reinigen is vooral belangrijk wanneer een ondergrond zichtbaar vuil is. Een jaar of zeven, acht geleden heeft het COT een onderzoek uitgevoerd naar

het gebruik van (verf)reinigingsmiddelen. Hierbij is vooral gekeken of de middelen al dan niet behoeven te worden nagewassen. Aanlei- ding voor het onderzoek waren klachten over verfschade bij gebruik van schoonmaakmiddel. Opvallend was dat, zonder na te wassen, op de panelen die met watergedragen verf waren behandeld minder defecten optraden dan op de panelen met alkydharsverf. Watergedragen verf onthecht niet als het nawassen achterwege wordt gelaten. Alkydharsverf laat daarentegen bij gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen wel los. Het wel of niet schuren heeft ook hier geen invloed op. Als de ondergronden na het reinigen met verschillende reinigingsmiddelen worden nagewassen, dan is de hechting van verf probleemloos, aldus het COT. Het is goed om van deze studie bij uw onderzoek nader kennis te nemen.

Concluderend: Schuren lijkt ons het belangrijkst voor verfhechting. Reinigen is vooral van belang om te zorgen dat de benatting van de ondergrond voldoende plaatsvindt en niet wordt verstoord door het afstoten, zoals dat bij vetten gebeurt ten opzichte van watergedragen verfproducten.

Tekst: Eisma’s Schildersblad